Dokumenty

Stanovy spolku ve formátu pdf ke stažení zde.

Seznam aktivních členů Brandýského Matýska z.s. ve formátu pdf ke stažení zde.

Stanovy spolku

BRANDÝSKÝ MATÝSEK z.s.

  

Článek 1

Základní ustanovení

1.   Občanské sdružení Brandýský Matýsek o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl. NOZ.

2.   Název „Brandýský Matýsek o.s.“ se s ohledem na § 216 NOZ mění na „Brandýský Matýsek z.s.“ (dále jen „spolek“).

3.   Adresa sídla spolku je Zahradnická 1723, Brandýs nad Labem, 250 01. Identifikační číslo spolku je 270 51 374.

4.   Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

Článek 2

Cíle, poslání a principy spolku

1.   Spolek je dobrovolný nezávislý svazek členů, který se snaží sdružovat matky a otce s dětmi předškolního a školního věku, rodiče s malými dětmi a budoucí rodiče. V době, kdy rodiče mají malé děti, dochází k částečné izolaci rodičů i dětí od společnosti, což způsobuje problémy při jejich zpětném začleňování se do ní – nástup rodičů do zaměstnání či dětí do klubů a škol. Spolek usiluje o minimalizaci těchto problémů, snaží se vytvářet podmínky pro spokojené rodiny a respektuje jejich hodnoty.

2.   Spolek má tyto cíle:

a) spolek bude vychovávat sebe, své děti i své okolí k vzájemné úctě a toleranci;

b) spolek bude získávat odborné poznatky o výchově, zdraví a psychologii dětí i dospělých a tyto poznatky bude využívat k výchovné činnosti;

c) ve své vzdělávací činnosti se spolek zaměří především na rodiny očekávající příchod dítěte, rodiny s miminky a batolaty, předškolními dětmi a mladšími školáky; na oblast předškolní výchovy;

d) spolek se ve svém směřování dále zaměří na volnočasové aktivity a aktivity k usnadnění návratů rodičů na trh práce nebo aktivity napomáhající pracujícím rodičům k lepšímu slaďování rodinného a pracovního života;

e) úlohu rodiny při výchově považuje spolek za nezastupitelnou a prvořadou;

f) spolek chce povzbuzovat obnovení občanského postoje a podporovat takový společenský vývoj, který by vytvářel podmínky pro zdravý a svobodný život.

Článek 3

Hlavní činnost spolku

1.   Spolek vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým posláním tak, jak je vymezeno v článku 2 těchto stanov. Žádná z hlavních činností spolku není podnikáním, ani jinou výdělečnou činností.

2.   Hlavní činnost může být financována z členských příspěvků dle článku 7 těchto stanov, grantů a sponzorských darů, příjmů z vlastní činnosti a ze zisku z vedlejších činností dle článku 4 těchto stanov. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost či na úhradu své správy.

3.   Spolek provozuje a vykonává následující hlavní činnosti:

a) provoz otevřené herny pro rodiče s dětmi;

b) výchovná, vzdělávací a výuková činnost pro děti a rodiče;

c) realizace volnočasových aktivit pro děti, rodiče a rodiny s dětmi;

d) realizace pobytových aktivit;

e) poradenská činnost;

f) krátkodobé hlídání dětí – jako výpomocná služba;

g) služby péče o děti do 3 let a nad 3 roky věku;

h) provoz dobrovolnického centra a dobrovolnické aktivity.

Článek 4

Vedlejší činnost spolku

1.   Jelikož je provozování hlavní činnosti spolku spojeno s náklady, může spolek vykonávat i hospodářské či jiné výdělečné činnosti vedlejší, a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku spolku. Zisk z těchto činností spolek používá především k podpoře hlavních činností dle článku 3 těchto stanov, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.

2.   Spolek provozuje a vykonává následující vedlejší činnosti:

a) pronájem herny;

b) organizace oslav;

c) nákup a prodej občerstvení;

d) prodej pomůcek a potřeb pro děti a rodiče;

e) provoz půjčoven potřeb pro děti a rodiče;

f) další činnosti, které podporují hlavní činnosti a s nimi souvisejí.

Článek 5

Členství

1.   Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let.

2.   Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.

3.   Osoba se stává členem ke dni rozhodnutí výboru o přijetí její žádosti o členství. Žádost o členství musí být podána v písemné formě. Výbor spolku může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádného plnění poslání spolku.

4.   Členství ve spolku je buď aktivní, nebo pasivní.

5.   Členství ve spolku zaniká následujícími způsoby:

a) dobrovolným vystoupením člena – členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství členu výboru, není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno jinak;

b) úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého;

c) vyloučením člena – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Členská schůze má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním závažně porušuje cíle, principy a poslání spolku dle článku 2 těchto stanov, nebo pro závažné porušení členských povinností dle článku 6 těchto stanov. Proti rozhodnutí je možné se odvolat k nejbližší členské schůzi;

d) nezaplacením členských příspěvků do data vyhlášeného členskou schůzí, a to ke dni rozhodnutí výboru o vyloučení aktivního člena;

e) v případě pasivního členství uplynutím doby, na kterou bylo toto členství zaplaceno;

f) zánikem spolku nebo rozhodnutím členské schůze o jeho přeměně na jinou právní formu.

6.   Členové spolku neručí za dluhy spolku.

Článek 6

Práva a povinnosti člena

1.   Každý aktivní člen spolku má právo:

a) podílet se na činnosti spolku;

b) být pravidelně informován o dění ve spolku;

c) užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny členskou schůzí (slevy na účastnických poplatcích atp.);

d) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku;

e) obdržet odpověď na své podání v přiměřené době;

f) volit a být volen do řídicích a kontrolních orgánů spolku;

g) účastnit se jednání členské schůze s právem volebním;

h) nahlížet do zápisů ze zasedání členských schůzí.

2.   Každý aktivní člen spolku má povinnost:

a) platit členské příspěvky, pokud o tom rozhodne členská schůze;

b) chránit a zachovávat dobré jméno spolku a dbát o dobrou pověst spolku;

c) dodržovat stanovy spolku, plnit usnesení členské schůze a výboru;

d) řádné vykonávat svěřené funkce a úkoly;

e) aktivně se podílet na činnosti spolku, např. dobrovolnickou činností dle rozhodnutí členské schůze;

f) účastnit se členských schůzí, resp. při své neúčasti prostudovat zápis z členské schůze;

g) pravidelně se informovat o dění ve spolku;

h) sdělovat předsedovi změny údajů uvedených v seznamu členů.

3.   Každý pasivní člen spolku má právo:

a) užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny členskou schůzí (slevy na vstupy, právo hlásit se na akce a vzdělávací kurzy pro aktivní členy atp.);

b) být pravidelně informován o dění ve spolku.

4.   Každý pasivní člen spolku má povinnost:

a) platit členské příspěvky, pokud o tom rozhodne členská schůze.

Článek 7

Členské příspěvky

1.   Výši a splatnost členského příspěvku aktivních členů pro daný kalendářní rok určí členská schůze. Aktivní člen, který se stane členem spolku v průběhu roku, platí poměrnou část takto určeného členského příspěvku za každý započatý měsíc svého členství.

2.   Výši a splatnost členského příspěvku pasivních členů pro daný školní rok (od září daného roku do června roku následujícího) určí členská schůze.

3.   Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit, jsou-li pro to závažné důvody. O prominutí či snížení rozhoduje výbor.

Článek 8

Seznam členů

1.   Spolek vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje:

Fyzické osoby

Jméno a příjmení

Bydliště

Datum narození

Tel. č./ e-mail

Zda jde o aktivního či pasivního člena

2.   Zápis a výmazy v seznamu členů provádí předseda ve lhůtě 30 dnů od vzniku či zániku členství nebo od oznámení změn údajů členem.

3.   Předseda je povinen vydat ve lhůtě 15 dnů výpis ze seznamu členů každému členovi, který o výpis požádá.

4.   Seznam aktivních členů je uveřejněn na internetových stránkách spolku, a to v rozsahu pouze těchto údajů: jméno, příjmení, obec bydliště.

Článek 9

Orgány spolku

1.   Organizační strukturu spolku tvoří:

  • Členská schůze
  • Výbor
  • Kontrolní komise

2.   Funkční období volených orgánů je jeden rok, s výjimkou orgánů volených v roce 2015, jejichž funkční období končí dne 30. 6. 2017. Členství ve volených orgánech zaniká zánikem členství ve spolku dle čl. 5 odst. 5 těchto stanov, odstoupením z funkce, uplynutím funkčního období nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí. V případě zániku členství ve volených orgánech je výbor povinen do 60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění dotyčného orgánu. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání členské schůze. Po uplynutí funkčního období vykonávají dosavadní členové voleného orgánu své funkce do doby zvolení nového orgánu nebo do dne určeného při volbě jako počátek výkonu funkce nového orgánu, nejdéle však po dobu tří měsíců ode dne uplynutí funkčního období dosavadních členů.

Článek 10

Členská schůze

1.   Členská schůze je tvořena shromážděním všech aktivních členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku.

2.   Členská schůze projednává činnost spolku za uplynulý kalendářní rok, přijímá zásady činnosti pro následující kalendářní rok, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku. Do její působnosti tak náleží:

a) určit hlavní zaměření činností spolku;

b) schvalovat stanovy spolku, jejich změny a doplnění;

c) schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období předkládané výborem;

d) kontrolovat čerpání finančních prostředků ze získaných dotací a grantů a kontrolovat závěrečné vyúčtování dotací a závěrečných zpráv s ohledem na soulad s cíli a posláním spolku;

e) rozhodování o převodech vlastnictví spolku, poskytování a přijímání půjček a dalších úkonech, jestliže jde o hodnoty přesahující 40 000,- Kč;

f) rozhodnutí o přidělení podpisového práva jinému členovi spolku mimo členů výboru za účelem zastupování spolku v některých jeho předem písemně určených oblastech;

g) rozhodování o dalších otázkách spolku, pokud si členská schůze vyhradí rozhodování o nich nebo svěřují-li je stanovy do působnosti členské schůze;

h) schvalovat plán činnosti a hospodaření na další období;

i) rozhodovat o povinnosti členského příspěvku, jeho výši a splatnosti;

j) rozhodovat o vyloučení členů spolku;

k) z řad aktivních členů spolku volit a odvolávat členy výboru a kontrolní komise. V případě výboru se nejprve volí předseda a poté další členové výboru;

l) jmenovat likvidátora při zániku spolku;

m) hodnotit činnost dalších orgánů spolku i jejich členů;

n) rozhodnout o dobrovolném rozpuštění spolku;

o) rozhodnout o přeměně spolku.

3.   Členská schůze je svolávána výborem podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. 12. předchozího kalendářního roku.

4.   Na písemnou žádost nejméně jedné třetiny aktivních členů spolku musí být svolána mimořádná členská schůze. Výbor je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi nejpozději do osmi týdnů od doručení písemné žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné členské schůze. Nesvolá-li výbor zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může zástupce těch, kdo podnět podali, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.

5.   Právo zúčastnit se členské schůze a na ní hlasovat, volit a být volen mají všichni aktivní členové spolku. Každý aktivní člen spolku je oprávněn účastnit se zasedání členské schůze a požadovat vysvětlení záležitostí spolku. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku mohlo způsobit újmu, nelze mu je poskytnout.

6.   Pozvánka na členskou schůzi spolu s jejím programem musí být rozeslána aktivním členům nejméně čtrnáct dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit.

7.   Každý aktivní člen má jeden hlas, hlasy všech aktivních členů mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech aktivních členů spolku. Usnesení členská schůze přijímá většinou hlasů přítomných aktivních členů. Záležitost, která nebyla zařazena na program členské schůze v souladu s čl. 10 odst. 6 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných aktivních členů spolku.

8.   Jednání členské schůze řídí předsedající, kterého členská schůze zvolí na začátku zasedání. Zasedání se řídí programem tak, jak byl obsažen v pozvánce dle čl. 10 odst. 6 těchto stanov.

9.   Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Zápisy z členských schůzí výbor uchovává po celou dobu trvání spolku.

Článek 11

Výbor spolku

1.   Výbor je statutárním orgánem spolku.

2.   Výbor je kolektivním orgánem tvořeným třemi členy – předsedou a 2 dalšími členy výboru.

3.   Výbor řídí činnost spolku v souladu se stanovami a vnitřními směrnicemi spolku i usneseními členské schůze po celé své funkční období.

4.   Navenek za spolek jednají všichni tři členové výboru, a to každý z nich samostatně. Podepisování za spolek se děje tak, že člen výboru připojí k názvu spolku svůj podpis.

5.   Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména na řádné naplňování poslání spolku.

6.   Výbor vede a řídí práci spolku v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o rozvoj spolku. Výbor je svoláván předsedou případně dalším členem výboru podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Výbor je usnášeníschopný za účasti nadpoloviční většiny členů.

7.   Předseda a další členové výboru jsou povinni jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností, pečlivostí a loajalitou.

8.   Do působnosti výboru náleží:

a) svolávat členskou schůzi a podávat na ní zprávy o všech záležitostech spolku;

b) přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci spolku;

c) přijímat členy;

d) rozhodovat o snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody;

e) rozhodovat o vyloučení aktivního člena z důvodu nezaplacení členského příspěvku do data jeho splatnosti;

f) schvalovat interní organizační normy spolku;

g) přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr;

h) rozhodovat o všech otázkách běžné činnosti spolku kromě těch, které jsou těmito stanovami nebo jejím rozhodnutím vyhrazeny předsedovi a členské schůzi.

9.   Do působnosti předsedy náleží:

a) dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku;

b) rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dalších spolupracovníků, kromě pravomoci dle odst. 8 písm. g);

c) svolávat a vést schůze výboru;

d) zapisovat nové členy do seznamu členů, aktualizovat údaje zapsané v seznamu členů a vymazávat bývalé členy ze seznamu členů.

Článek 12

Kontrolní komise

1.   Kontrolní komise je kolektivním orgánem tvořeným třemi členy. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s členstvím ve výboru. Členem kontrolní komise nesmí být osoba blízká členům výboru. Kontrolní komise si ze svého středu volí předsedu kontrolní komise, který ji zastupuje při jednání s ostatními orgány spolku a dalšími osobami zúčastněnými na činnosti spolku.

2.   Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti výboru i spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnosti v souladu s právními předpisy, stanovami a rozhodnutími členské schůze a výboru. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně členy výboru a členy spolku na členské schůzi.

3.   V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů spolku a požadovat od předsedy a dalších členů výboru nebo od zaměstnanců spolku vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

Článek 13

Majetek a hospodaření spolku

1.   Předpokládaným zdrojem příjmů spolku budou státní dotace a granty, příjmy z vlastní činnosti, příspěvky členů, dary a podobně.

2.   Spolek bude hospodařit s vlastními finančními prostředky podle celkového plánu a rozpočtu, který schválí členská schůze.

3.   Výbor může výjimečně užít finanční prostředky odchylně od stanoveného plánu a rozpočtu s tím, že o tomto užití informuje na následující členské schůzi.

Článek 14

Zánik a likvidace spolku

1.   Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

2.   Při zániku spolku členská schůze jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle spolku všem členům spolku.

3.   Při zániku spolku likvidátor vypořádá dluhy spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí členská schůze. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy členská schůze předchozí návrh zamítla.

4.   Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.

Článek 15

Závěrečná ustanovení

1.   Záležitosti spolku neupravené výslovně těmito stanovami se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, jakož i ostatními obecně závaznými právními předpisy.

2.   Znění těchto stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 19.10.2015, jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne 21.10. 2015. Tyto stanovy ruší a nahrazují stanovy dřívější.

3.   Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí.